NCERT BOOKS FOR CLASS 12 Sanskrit


भाग 1 –

अध्याय 1 – अनुशासनम्

अध्याय 2 – न त्वं शोचितुमर्हसि

अध्याय 3 – मातुराञा गरीयसी

अध्याय 4 – प्रजानुरज्जको नृपः

अध्याय 5 – दौवारिकस्य निष्ठा

अध्याय 6 – सूक्ति-सौरभम्

अध्याय 7 – नैकेनापि समं गता वसुमती

अध्याय 8 – हल्दीघाटी

अध्याय 9 – मदालसा

अध्याय 10 – प्रतीक्शा

अध्याय 11 – कार्याकार्यव्यवस्थितिः

अध्याय 12 – विद्धास्थानानि

भाग 2 –

अध्याय 1- विद्धायाऽमृतमश्नुते

अध्याय 2- रघुकौत्ससंवादः

अध्याय 3- बालकौतुकम्

अध्याय 4- कर्मगौरवम्

अध्याय 5- शुकनासोपदेशः

अध्याय 6- सूक्तिसुधा

अध्याय 7- विक्रमस्यौदार्यम्

अध्याय 8- भू-विभागाः

अध्याय 9- कार्यं वा साधयेयम्, देहं वा पातयेयम्

अध्याय 10- दीनबन्धुः श्रीनायारः

अध्याय 11- उदभिज्ज-परिषद्

अध्याय 12- किन्तोः कुटिलता

अध्याय 13- योगस्य वैशिष्टयम्

अध्याय 14- कंथ शब्दानुशासनं कर्तव्यम्


 

error: Content is protected !!